hudson.plugins.jboss
Class JBossBuilder.ServerBean

java.lang.Object
 extended by hudson.plugins.jboss.JBossBuilder.ServerBean
Enclosing class:
JBossBuilder

public static class JBossBuilder.ServerBean
extends java.lang.Object


Constructor Summary
JBossBuilder.ServerBean(java.lang.String serverName, java.lang.String homeDir, int jndiPort, java.lang.String address, int timeout, int kind)
          Constructor for ServerBean in local case
JBossBuilder.ServerBean(java.lang.String cmdToStart, java.lang.String cmdToShutdown, java.lang.String address, java.lang.String serverName, int jndiPort, int timeout, int kind)
          Constructor for ServerBean in remote case
 
Method Summary
 java.lang.String getAddress()
           
 java.lang.String getCmdToShutdown()
           
 java.lang.String getCmdToStart()
           
 java.lang.String getHomeDir()
           
 int getJndiPort()
           
 int getKind()
           
 java.lang.String getServerName()
           
 int getTimeout()
           
 java.lang.String toString()
           
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

JBossBuilder.ServerBean

public JBossBuilder.ServerBean(java.lang.String cmdToStart,
                java.lang.String cmdToShutdown,
                java.lang.String address,
                java.lang.String serverName,
                int jndiPort,
                int timeout,
                int kind)
Constructor for ServerBean in remote case

Parameters:
cmdToStart -
cmdToShutdown -
address -
serverName -
jndiPort -
timeout -
kind -

JBossBuilder.ServerBean

public JBossBuilder.ServerBean(java.lang.String serverName,
                java.lang.String homeDir,
                int jndiPort,
                java.lang.String address,
                int timeout,
                int kind)
Constructor for ServerBean in local case

Parameters:
serverName -
homeDir -
jndiPort -
address -
timeout -
kind -
Method Detail

getCmdToStart

public java.lang.String getCmdToStart()

getCmdToShutdown

public java.lang.String getCmdToShutdown()

getAddress

public java.lang.String getAddress()

getServerName

public java.lang.String getServerName()

getHomeDir

public java.lang.String getHomeDir()

getJndiPort

public int getJndiPort()

getTimeout

public int getTimeout()

getKind

public int getKind()

toString

public java.lang.String toString()
Overrides:
toString in class java.lang.Object


Copyright © 2004-2011. All Rights Reserved.