Skip navigation links
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W 

A

AbstractAnkaSlave - Class in com.veertu.plugin.anka
Created by asafgur on 28/11/2016.
AbstractAnkaSlave(AnkaMgmtCloud, String, String, String, int, Node.Mode, String, ComputerLauncher, RetentionStrategy, List<? extends NodeProperty<?>>, AnkaCloudSlaveTemplate, String) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
AbstractAnkaSlave.DescriptorImpl - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AbstractSlaveTemplate - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AbstractSlaveTemplate() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
addDynamicTemplate(DynamicSlaveTemplate) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
addHeaders(HttpRequestBase) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
addHeaders(HttpRequestBase) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtOpenIdCommunicator
 
afterFirstConnection() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
AnkaAPI - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
Created by asafgur on 18/05/2017.
AnkaAPI(List<String>, boolean, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
AnkaAPI(List<String>, boolean, String, String, AuthType, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
AnkaAPI(String, boolean, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
AnkaAPI(String, boolean, String, String, AuthType, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
AnkaBuildStatusListener - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaBuildStatusListener() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaBuildStatusListener
 
AnkaCloudComputer - Class in com.veertu.plugin.anka
Created by asafgur on 16/11/2016.
AnkaCloudComputer(AbstractAnkaSlave, String) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
AnkaCloudComputerListener - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaCloudComputerListener() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputerListener
 
AnkaCloudSlaveTemplate - Class in com.veertu.plugin.anka
Created by avia on 10/07/2016.
AnkaCloudSlaveTemplate(String, String, String, String, String, String, int, int, boolean, String, String, String, int, int, Boolean, String, String, Boolean, Boolean, String, Boolean, Boolean, List<AnkaCloudSlaveTemplate.EnvironmentEntry>) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
AnkaCloudSlaveTemplate(String) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaCloudSlaveTemplate.EnvironmentEntry - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaCloudSlaveTemplate.EnvironmentEntry.DescriptorImpl - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaCloudStatus - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
Created by Asaf Gur.
AnkaCloudStatus(String, String, String, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaCloudStatus
 
AnkaException - Exception in com.veertu.plugin.anka.exceptions
Created by asafgur on 28/11/2016.
AnkaException() - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaException
 
AnkaException(String) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaException
 
AnkaException(String, Throwable) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaException
 
AnkaException(Throwable) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaException
 
AnkaHostConfigurationException - Exception in com.veertu.plugin.anka.exceptions
Created by asafgur on 07/12/2016.
AnkaHostConfigurationException(String) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaHostConfigurationException
 
AnkaHostConfigurationException(Throwable) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaHostConfigurationException
 
AnkaHostConfigurationException(String, Throwable) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaHostConfigurationException
 
AnkaHostException - Exception in com.veertu.plugin.anka.exceptions
Created by avia on 04/07/2016.
AnkaHostException(String) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaHostException
 
AnkaHostException(Throwable) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaHostException
 
AnkaHostException(String, Throwable) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaHostException
 
AnkaHostException(Exception) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaHostException
 
AnkaHostInternalException - Exception in com.veertu.plugin.anka.exceptions
Created by asafgur on 07/12/2016.
AnkaHostInternalException(String) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaHostInternalException
 
AnkaHostLogicException - Exception in com.veertu.plugin.anka.exceptions
Created by asafgur on 07/12/2016.
AnkaHostLogicException(String) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaHostLogicException
 
AnkaHostPortBusyException - Exception in com.veertu.plugin.anka.exceptions
Created by asafgur on 07/12/2016.
AnkaHostPortBusyException(String) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaHostPortBusyException
 
AnkaLauncher - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaLauncher(AnkaMgmtCloud, AnkaCloudSlaveTemplate, String, int, int, int, int) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaLauncher
 
AnkaLauncher(AnkaMgmtCloud, AnkaCloudSlaveTemplate, String) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaLauncher
 
AnkaLogger - Interface in com.veertu.plugin.anka
Created by avia on 09/07/2016.
AnkaMgmtClientCertAuthCommunicator - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
 
AnkaMgmtClientCertAuthCommunicator(String, boolean, String, String, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtClientCertAuthCommunicator
 
AnkaMgmtClientCertAuthCommunicator(List<String>, boolean, String, String, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtClientCertAuthCommunicator
 
AnkaMgmtCloud - Class in com.veertu.plugin.anka
Created by asafgur on 08/05/2017.
AnkaMgmtCloud(String, String, String, String, boolean, List<AnkaCloudSlaveTemplate>, int) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
AnkaMgmtCloud.DescriptorImpl - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaMgmtCommunicator - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
Created by asafgur on 09/05/2017.
AnkaMgmtCommunicator(String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
AnkaMgmtCommunicator(String, boolean) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
AnkaMgmtCommunicator(String, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
AnkaMgmtCommunicator(String, boolean, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
AnkaMgmtCommunicator(List<String>, boolean, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
AnkaMgmtCommunicator.RequestMethod - Enum in com.veertu.ankaMgmtSdk
 
AnkaMgmtException - Exception in com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions
Created by asafgur on 18/05/2017.
AnkaMgmtException(Throwable) - Constructor for exception com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions.AnkaMgmtException
 
AnkaMgmtException(String) - Constructor for exception com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions.AnkaMgmtException
 
AnkaMgmtOpenIdCommunicator - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
 
AnkaMgmtOpenIdCommunicator(String, boolean, String, String, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtOpenIdCommunicator
 
AnkaMgmtOpenIdCommunicator(List<String>, boolean, String, String, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtOpenIdCommunicator
 
AnkaMgmtVm - Interface in com.veertu.ankaMgmtSdk
Created by asafgur on 18/05/2017.
AnkaNode - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
 
AnkaNode(String, String, String, int) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaNode
 
AnkaNoHostsAvailableException - Exception in com.veertu.plugin.anka.exceptions
Created by asafgur on 28/11/2016.
AnkaNoHostsAvailableException(String) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaNoHostsAvailableException
 
AnkaNotFoundException - Exception in com.veertu.ankaMgmtSdk
 
AnkaNotFoundException(Throwable) - Constructor for exception com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaNotFoundException
 
AnkaNotFoundException(String) - Constructor for exception com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaNotFoundException
 
AnkaOnDemandSlave - Class in com.veertu.plugin.anka
Created by asafgur on 16/11/2016.
AnkaOnDemandSlave(AnkaMgmtCloud, String, String, String, int, Node.Mode, String, ComputerLauncher, List<? extends NodeProperty<?>>, AnkaCloudSlaveTemplate, String) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaOnDemandSlave
 
AnkaPlannedNodeCreator - Class in com.veertu.plugin.anka
Created by asafgur on 16/11/2016.
AnkaPlannedNodeCreator() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaPlannedNodeCreator
 
AnkaProvisioningStrategy - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaProvisioningStrategy() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaProvisioningStrategy
 
AnkaSaveImageBuildStep - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaSaveImageBuildStep(boolean, int) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImageBuildStep
 
AnkaSaveImageBuildStep.DescriptorImpl - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaSaveImageBuildStep.Execution - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaSaveImagePostBuildStep - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaSaveImagePostBuildStep(boolean, int) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImagePostBuildStep
 
AnkaSaveImagePostBuildStep.DescriptorImpl - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaSlaveMonitor - Class in com.veertu.plugin.anka
 
AnkaSlaveMonitor() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaSlaveMonitor
 
AnkaUnAuthenticatedRequestException - Exception in com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions
 
AnkaUnAuthenticatedRequestException(Throwable) - Constructor for exception com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions.AnkaUnAuthenticatedRequestException
 
AnkaUnAuthenticatedRequestException(String) - Constructor for exception com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions.AnkaUnAuthenticatedRequestException
 
AnkaUnauthorizedRequestException - Exception in com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions
 
AnkaUnauthorizedRequestException(Throwable) - Constructor for exception com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions.AnkaUnauthorizedRequestException
 
AnkaUnauthorizedRequestException(String) - Constructor for exception com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions.AnkaUnauthorizedRequestException
 
AnkaVmInfo - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
 
AnkaVmInfo(JSONObject) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInfo
 
AnkaVmInstance - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
Created by asafgur on 17/05/2017.
AnkaVmInstance(String, JSONObject) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
AnkaVmNotFoundException - Exception in com.veertu.plugin.anka.exceptions
Created by asafgur on 15/01/2017.
AnkaVmNotFoundException(String) - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.AnkaVmNotFoundException
 
AnkaVMRepresentation - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
Created by asafgur on 14/11/2016.
AnkaVMRepresentation() - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVMRepresentation
 
AnkaVmTemplate - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
 
AnkaVmTemplate(String, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmTemplate
 
apply(NodeProvisioner.StrategyState) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaProvisioningStrategy
 
authenticator - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtClientCertAuthCommunicator
 
authorizeWithProvider() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.OpenIdConnectAuthenticator
 
AuthType - Enum in com.veertu.ankaMgmtSdk
 

B

BridgedNetwork - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 

C

cacheInstances(List<AnkaVmInstance>) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
calculate() - Method in class com.veertu.RoundRobin
 
canProvision(Label) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
canTerminate() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
CertCredentials - Class in com.veertu.plugin.anka
 
CertCredentials(CredentialsScope, String, String, String, String, String) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.CertCredentials
 
CertCredentials.DescriptorImpl - Class in com.veertu.plugin.anka
 
check(AnkaCloudComputer) - Method in class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy
 
checkState() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequest
 
ClientCertAuthenticator - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
 
ClientCertAuthenticator(String, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.ClientCertAuthenticator
 
ClientException - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions
 
ClientException(Throwable) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions.ClientException
 
ClientException(String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions.ClientException
 
clone() - Method in class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy
 
cloudName - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
com.veertu - package com.veertu
 
com.veertu.ankaMgmtSdk - package com.veertu.ankaMgmtSdk
 
com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions - package com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions
 
com.veertu.plugin.anka - package com.veertu.plugin.anka
 
com.veertu.plugin.anka.exceptions - package com.veertu.plugin.anka.exceptions
 
ConcAnkaMgmtVm - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
Created by asafgur on 17/05/2017.
ConcAnkaMgmtVm(String, AnkaMgmtCommunicator, int) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.ConcAnkaMgmtVm
 
configure(StaplerRequest, JSONObject) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
connected() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
connected() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
connectionKeepAliveSeconds - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
connectionKeepAliveSeconds - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
createComputer() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
CreateDynamicAnkaNodeStep - Class in com.veertu.plugin.anka
 
CreateDynamicAnkaNodeStep(String) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
CreateDynamicAnkaNodeStep.DescriptorImpl - Class in com.veertu.plugin.anka
 
createPlannedNode(AnkaMgmtCloud, AnkaCloudSlaveTemplate, AbstractAnkaSlave) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaPlannedNodeCreator
 
createStartUpScript(AnkaCloudSlaveTemplate, String) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaOnDemandSlave
 
credentialsId - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 

D

DEFAULT_SCHEDULING_TIMEOUT - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
DEFAULT_TIMEOUT_MINS - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImageBuildStep
 
defaultLaunchTimeoutSeconds - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaLauncher
 
defaultMaxNumRetries - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaLauncher
 
defaultRetryWaitTime - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaLauncher
 
defaultSSHLaunchDelay - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaLauncher
 
deleteLatest - Variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
deleteLatestKey - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
deleteRequest(AbstractAnkaSlave) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.ImageSaver
 
description - Variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
descriptionKey - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
DESCRIPTOR - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy
 
DescriptorImpl() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave.DescriptorImpl
 
DescriptorImpl() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
DescriptorImpl() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.EnvironmentEntry.DescriptorImpl
 
DescriptorImpl() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud.DescriptorImpl
 
DescriptorImpl() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImageBuildStep.DescriptorImpl
 
DescriptorImpl() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImagePostBuildStep.DescriptorImpl
 
DescriptorImpl() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.CertCredentials.DescriptorImpl
 
DescriptorImpl() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep.DescriptorImpl
 
DescriptorImpl() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy.DescriptorImpl
 
displayName - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
doDiscovery() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.OpenIdConnectAuthenticator
 
doFillCredentialsIdItems(ItemGroup) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
doFillCredentialsIdItems(ItemGroup) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud.DescriptorImpl
 
doFillCredentialsIdItems(ItemGroup) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep.DescriptorImpl
 
doFillGroupItems(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
doFillMasterVmIdItems(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
doFillTagItems(String, String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
doFillTemplateIdItems(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
doGetRequest(String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.OpenIdConnectAuthenticator
 
dontAppendTimestamp - Variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
dontAppendTimestampKey - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
doPostRequest(String, Iterable<NameValuePair>, Iterable<NameValuePair>) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.OpenIdConnectAuthenticator
 
doRequest(AnkaMgmtCommunicator.RequestMethod, String, JSONObject) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
doRequest(AnkaMgmtCommunicator.RequestMethod, String, JSONObject, int) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
doRequest(HttpRequestBase) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.OpenIdConnectAuthenticator
 
DurabilityMode - Class in com.veertu.plugin.anka
 
DurabilityMode() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.DurabilityMode
 
Durable - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.DurabilityMode
 
DynamicSlaveProperties - Class in com.veertu.plugin.anka
 
DynamicSlaveProperties(String) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.DynamicSlaveProperties
 
DynamicSlaveStepExecution - Class in com.veertu.plugin.anka
 
DynamicSlaveStepExecution(CreateDynamicAnkaNodeStep, StepContext) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.DynamicSlaveStepExecution
 
DynamicSlaveTemplate - Class in com.veertu.plugin.anka
 
DynamicSlaveTemplate(String) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.DynamicSlaveTemplate
 

E

EnvironmentEntry(String, String) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.EnvironmentEntry
 
environments - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
execute(TaskListener) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSlaveMonitor
 
extraArgs - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 

F

fail(WeighedURL) - Method in class com.veertu.RoundRobin
 
firstConnectionAttempted() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
fromJson(JSONObject) - Static method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaCloudStatus
 
fromJson(JSONObject) - Static method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaNode
 
fromJson(JSONObject) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 

G

generateName(AnkaCloudSlaveTemplate) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaOnDemandSlave
 
get(String) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getAnkaApi() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getAnkaClouds() - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getAnkaMgmtUrl() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getAuthorization() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.OpenIdConnectAuthenticator
 
getBuildId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.DynamicSlaveTemplate
 
getBuildId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequest
 
getCapacity() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaNode
 
getCapacityMode() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaNode
 
getClientCertificate() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CertCredentials
 
getClientKey() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CertCredentials
 
getClonableVms(AnkaMgmtCloud) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
getCloud() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
getCloud() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequest
 
getCloudCapacity() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
getCloudCapacity() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getCloudInstanceCap() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getCloudName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getCloudName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
getCloudName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
getCloudName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getCloudThatHasImage(String) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getConnectionIp() - Method in interface com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtVm
 
getConnectionIp() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ConcAnkaMgmtVm
 
getConnectionKeepAliveSeconds() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
getConnectionKeepAliveSeconds() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getConnectionPort() - Method in interface com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtVm
 
getConnectionPort() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ConcAnkaMgmtVm
 
getControllerConfig() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.OpenIdConnectAuthenticator
 
getCredentialsId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getCredentialsId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getCredentialsId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getDescription() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.NodeGroup
 
getDescription() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getDescription() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CertCredentials
 
getDescription() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getDescription() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
getDescriptor() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
getDescriptor() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
ui stuff
getDescriptor() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaOnDemandSlave
 
getDescriptor() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CertCredentials
 
getDescriptor() - Method in class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave.DescriptorImpl
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.EnvironmentEntry.DescriptorImpl
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud.DescriptorImpl
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImageBuildStep.DescriptorImpl
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImagePostBuildStep.DescriptorImpl
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CertCredentials.DescriptorImpl
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep.DescriptorImpl
 
getDisplayName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy.DescriptorImpl
 
getDontAppendTimestamp() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getDontAppendTimestamp() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
getDurabilityMode() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getDynamicSlaveTemplate() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getDynamicTemplates() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getEnvironments() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getEnvironments() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getExistingGroupIds() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getExistingTags() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getExistingTemplateIds() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getExtraArgs() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getExtraArgs() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getForwardedPort(int) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInfo
 
getFunctionName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImageBuildStep.DescriptorImpl
 
getFunctionName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep.DescriptorImpl
 
getGroup() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getGroup() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getGuestPort() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.PortForwardingRule
 
getHostIp() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInfo
 
getHostPort() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.PortForwardingRule
 
getHTTP_SCHEME() - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
getHttpClient() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
getHTTPS_SCHEME() - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
getId() - Method in interface com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtVm
 
getId() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVMRepresentation
 
getId() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ConcAnkaMgmtVm
 
getId() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.NodeGroup
 
getId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CertCredentials
 
getIdleMinutes() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getIdleMinutes() - Method in class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy
 
getImageRequests() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
getImageRequests() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
getInfo() - Method in interface com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtVm
 
getInfo() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ConcAnkaMgmtVm
 
getInstance() - Static method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequestsHolder
 
getInstanceCapacity() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getInstanceId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
getJavaArgs() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getJavaArgs() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getJenkinsNodeLink(String) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaOnDemandSlave
 
getJnlpJenkinsOverrideUrl() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getJnlpJenkinsOverrideUrl() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getJnlpTunnel() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getJnlpTunnel() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getJobNameAndNumber() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
getKeepAliveOnError() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getKeyStore() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtClientCertAuthCommunicator
 
getKeyStore() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
getKeyStore() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ClientCertAuthenticator
 
getLabel() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getLabelSet() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
getLabelString() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getLabelString() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getLatency() - Method in class com.veertu.WeighedURL
 
getLaunchDelay() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getLaunchDelay() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getLaunchMethod() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getLaunchMethod() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getLaunchMethodString() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
Deprecated.
getLaunchRetryWaitTime() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getLaunchTimeout() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getLOGGER() - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
getMasterVmId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getMasterVmId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getMaxConections() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
getMaxConnections() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getMaxLaunchRetries() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getMessage() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
getMode() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getMode() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getMonitorRecurrenceMinutes() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getMonitorRecurrenceMinutes() - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSlaveMonitor
 
getName() - Method in interface com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtVm
 
getName() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInfo
 
getName() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVMRepresentation
 
getName() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ConcAnkaMgmtVm
 
getName() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.NodeGroup
 
getName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CertCredentials
 
getNameTemplate() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getNameTemplate() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getNetworkConfigOptions() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
getNode() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
getNodeGroups() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
getNodeGroups() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
getNodeGroups(AnkaMgmtCloud) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
getNodeGroups() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getNodeId() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaNode
 
getNodeName() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
getNodeProperties() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getNodes() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
getNumberOfExecutors() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getNumberOfExecutors() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getNumOfRunningNodesPerLabel(Label) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getPemPassword() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ClientCertAuthenticator
 
getPortForwardingRules() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInfo
 
getPriority() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getPriority() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getPushTag() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getPushTag() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getRecurrencePeriod() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSlaveMonitor
 
getRegistryAddress() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaCloudStatus
 
getRegistryStatus() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaCloudStatus
 
getRemoteFS() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getRemoteFS() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getRequestId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequest
 
getRequests(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequestsHolder
 
getRequiredContext() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImageBuildStep.DescriptorImpl
 
getRequiredContext() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep.DescriptorImpl
 
getRequiredMonitorService() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImagePostBuildStep
 
getRetentionStrategy() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getRetentionStrategy() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getRootCA() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getSaveImage() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getSaveImage() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getSaveImage() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
getSaveImageParameters() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getSaveImageStatus(String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
getSaveImageStatus(String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
getSchedulingTimeout() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
getSchedulingTimeout() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
getScope() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CertCredentials
 
getSessionState() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
getShouldFail() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImageBuildStep
 
getSkipTLSVerification() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getSshLaunchDelaySeconds() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getSSHPort() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getSSHPort() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getSSLContext(KeyStore) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtClientCertAuthCommunicator
 
getSSLContext(KeyStore) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
getState() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaNode
 
getStatus() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
getStatus() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaCloudStatus
 
getStatus() - Method in interface com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtVm
 
getStatus() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInfo
 
getStatus() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ConcAnkaMgmtVm
 
getSuspend() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getSuspend() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getSuspend() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
getTag() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getTag() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getTag() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
getTemplate() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
getTemplate() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
getTemplate(Label) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getTemplateDescription() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getTemplateDescription() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getTemplateId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getTemplateId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getTemplateID() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
getTemplates() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getTemplateTags(String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
getTemplateTags(AnkaMgmtCloud, String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.DescriptorImpl
 
getTemplateTags(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getTimeout() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
getTimeoutMinutes() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImageBuildStep
 
getTimeoutMinutes() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImagePostBuildStep.DescriptorImpl
 
getTimeoutMinutes() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImagePostBuildStep
 
getTrustStrategy() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
getUrl() - Method in class com.veertu.WeighedURL
 
getUuid() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInfo
 
getVersion() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaCloudStatus
 
getVmId() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
getVMId() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
getVmInfo() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
getVmIp() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInfo
 
getVmPollTime() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
getWaitForBuildToFinish() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
getWaitForBuildToFinish() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
getWeight() - Method in class com.veertu.WeighedURL
 
group - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 

H

hadProblemsInBuild - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
hasQuantityBasedCapacity() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaNode
 
HostNetwork - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
HTTP_SCHEME - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
httpClient - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
HTTPS_SCHEME - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 

I

id - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVMRepresentation
 
idleMinutes - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
ImageSaver - Class in com.veertu.plugin.anka
 
ImageSaver() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.ImageSaver
 
instanceCapacity - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
isActive() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaNode
 
isAlive() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
isAlive() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
isAppendTimestamp() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
isAppendTimestamp() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
isAppendTimestamp() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
isApplicable(Class<? extends AbstractProject>) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImagePostBuildStep.DescriptorImpl
 
isConnecting() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
isDeleteLatest() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
isDeleteLatest() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
isDeleteLatest() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
isFailed() - Method in class com.veertu.WeighedURL
 
isFuture() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequest
 
isInError() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
isKeepAliveOnError() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
isKeepAliveOnError() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
isKeepAliveOnError() - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
isLaunchSupported() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaLauncher
 
isOnline() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
isPulling() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
isPushing() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
isPushSupported() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
isRunning() - Method in interface com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtVm
 
isRunning() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ConcAnkaMgmtVm
 
isScheduling() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
isSchedulingOrPulling() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
isSchedulingOrPulling() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
isSchedulingOrPulling() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
isStarted() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
isSuccessful(String, int) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.ImageSaver
 
isTerminatingOrTerminated() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 

J

javaArgs - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
JNLP - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.LaunchMethod
 
JnlpCommandBuilder - Class in com.veertu.plugin.anka
 
JnlpCommandBuilder() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.JnlpCommandBuilder
 
jnlpJenkinsOverrideUrl - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
jnlpTunnel - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
JobIdentifier - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.MetadataKeys
 
jobNameAndNumber - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 

K

keepAliveOnError - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 

L

labelString - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
launch(SlaveComputer, TaskListener) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaLauncher
 
launchDelay - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
launchFinished() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaLauncher
 
launchMethod - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
LaunchMethod - Class in com.veertu.plugin.anka
 
LaunchMethod() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.LaunchMethod
 
launchTimeout - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
LightWeight - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.DurabilityMode
 
list() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
listTemplates() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
listTemplates() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
listTemplateTags(String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
listVms() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
listVmTemplates() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
Log(String) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
Log(String, Object...) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
Log(Slave, TaskListener, String) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
Log(SlaveComputer, TaskListener, String, Object...) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
logError(String) - Method in interface com.veertu.plugin.anka.AnkaLogger
 
logFatalError(String) - Method in interface com.veertu.plugin.anka.AnkaLogger
 
logInfo(String) - Method in interface com.veertu.plugin.anka.AnkaLogger
 
logWarning(String) - Method in interface com.veertu.plugin.anka.AnkaLogger
 

M

makeAnkaVmSessionFromJson(JSONObject) - Static method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVmInstance
 
makeCommand(String, String, String, String) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.JnlpCommandBuilder
 
makeHttpClient() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
makeRequestConfig(int) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
makeStartUpScript(String, String, String, String) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.JnlpCommandBuilder
 
makeTrustStore() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ClientCertAuthenticator
 
markFuture(AnkaMgmtCloud, AbstractAnkaSlave) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
markFuture(AnkaMgmtCloud, AbstractAnkaSlave) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.ImageSaver
 
masterVmId - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
maxConnections - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
maxConnections - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
maxRetries - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
MetadataKeys - Class in com.veertu.plugin.anka
 
MetadataKeys() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.MetadataKeys
 
mgmtUrl - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
mode - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 

N

name - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaVMRepresentation
 
name - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.EnvironmentEntry
 
nameTemplate - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
next() - Method in class com.veertu.RoundRobin
 
NodeCountResponse - Class in com.veertu.plugin.anka
 
NodeCountResponse(int, int) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.NodeCountResponse
 
NodeGroup - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
 
NodeGroup(JSONObject) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.NodeGroup
 
numberOfExecutors - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
numNodes - Variable in class com.veertu.plugin.anka.NodeCountResponse
 
numNodesPerLabel - Variable in class com.veertu.plugin.anka.NodeCountResponse
 

O

onCompleted(Run<?, ?>, TaskListener) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaBuildStatusListener
 
onFinalized(Run<?, ?>) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaBuildStatusListener
 
onLaunchFailure(Computer, TaskListener) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputerListener
 
onOnline(Computer, TaskListener) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputerListener
 
onRemoved() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
OpenIdConnectAuthenticator - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
 
OpenIdConnectAuthenticator(String, String, String) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.OpenIdConnectAuthenticator
 

P

perform(AbstractBuild<?, ?>, Launcher, BuildListener) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImagePostBuildStep
 
PortForwardingRule - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
Created by asafgur on 17/05/2017.
PortForwardingRule(JSONObject) - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.PortForwardingRule
 
priority - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
provision(Label, int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 

R

readResolve() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
readResolve() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
recurrenceChanged() - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSlaveMonitor
 
refreshWithRefreshToken() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.OpenIdConnectAuthenticator
 
register(AnkaSlaveMonitor) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSlaveMonitor
 
registryAddress - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaCloudStatus
 
registryStatus - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaCloudStatus
 
remoteFS - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
removeDynamicTemplate(AbstractSlaveTemplate) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
reportLaunchFinished() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
reportLaunching() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
requesting() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequest
 
resetRecurrence() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSlaveMonitor
 
retentionStrategy - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
revertLatestTag(String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
revertRegistryVM(String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
rootCA - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
roundRobin - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
RoundRobin - Class in com.veertu
 
RoundRobin(List<String>) - Constructor for class com.veertu.RoundRobin
 
run - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
run() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImageBuildStep.Execution
 
run() - Method in class com.veertu.plugin.anka.DynamicSlaveStepExecution
 
runFinished(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequestsHolder
 
RunOnceCloudRetentionStrategy - Class in com.veertu.plugin.anka
Created by avia on 12/07/2016.
RunOnceCloudRetentionStrategy(int) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy
 
RunOnceCloudRetentionStrategy.DescriptorImpl - Class in com.veertu.plugin.anka
 

S

saveImage(String, String, String, String, Boolean, String, boolean, String, boolean) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
saveImage(String, String, String, String, String, Boolean, String, Boolean, String, Boolean) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
saveImage(String, String, String, Boolean, String, Boolean, String, Boolean) - Method in interface com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtVm
 
saveImage(String, String, String, Boolean, String, Boolean, String, Boolean) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ConcAnkaMgmtVm
 
saveImage(AbstractAnkaSlave) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
saveImage(AnkaMgmtCloud, AbstractAnkaSlave) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.ImageSaver
 
saveImage - Variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
saveImageKey - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
saveImageParameters - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
SaveImageParameters - Class in com.veertu.plugin.anka
 
SaveImageParameters() - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
SaveImageParameters(Boolean, String, String, Boolean, String, Boolean, Boolean, Boolean) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
SaveImageRequest - Class in com.veertu.plugin.anka
 
SaveImageRequest(AnkaMgmtCloud, String) - Constructor for class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequest
 
SaveImageRequestIdMissingException - Exception in com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions
 
SaveImageRequestIdMissingException(String) - Constructor for exception com.veertu.ankaMgmtSdk.exceptions.SaveImageRequestIdMissingException
 
SaveImageRequestsHolder - Class in com.veertu.plugin.anka
 
saveImageSent - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
SaveImageState - Enum in com.veertu.plugin.anka
 
SaveImageStatusTimeout - Exception in com.veertu.plugin.anka.exceptions
Created by asafgur on 15/01/2017.
SaveImageStatusTimeout() - Constructor for exception com.veertu.plugin.anka.exceptions.SaveImageStatusTimeout
 
setBody(HttpEntityEnclosingRequestBase, JSONObject) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
setBuildId(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
setBuildId(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.DynamicSlaveTemplate
 
setCloudInstanceCap(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
setCloudName(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
setConnectionKeepAliveSeconds(int) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
setConnectionKeepAliveSeconds(int) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
setConnectionKeepAliveSeconds(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
setCredentialsId(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setCredentialsId(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setDeleteLatest(Boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setDeleteLatest(boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setDeleteLatest(Boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
setDescription(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
setDescription(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setDescription(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setDescription(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
setDisplayName(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
setDontAppendTimestamp(Boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setDontAppendTimestamp(boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setDontAppendTimestamp(Boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
setDurabilityMode(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
setEnvironments(List<AnkaCloudSlaveTemplate.EnvironmentEntry>) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setEnvironments(List<AnkaCloudSlaveTemplate.EnvironmentEntry>) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setExtraArgs(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setExtraArgs(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setFailed(boolean) - Method in class com.veertu.WeighedURL
 
setGroup(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setGroup(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setHadErrorsOnBuild(boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
setIdleMinutes(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setInstanceCapacity(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setJavaArgs(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setJavaArgs(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setJnlpJenkinsOverrideUrl(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setJnlpJenkinsOverrideUrl(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setJnlpTunnel(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setJnlpTunnel(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setJobNameAndNumber(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
setKeepAliveOnError(boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setKeepAliveOnError(boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setLabel(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setLabelSet(Set<LabelAtom>) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
setLabelString(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
Deprecated.
setLabelString(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setLatency(int) - Method in class com.veertu.WeighedURL
 
setLaunchDelay(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setLaunchDelay(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setLaunchMethod(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setLaunchMethod(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setLaunchMethodString(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
Deprecated.
setLaunchRetryWaitTime(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
setLaunchTimeout(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
setMasterVmId(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setMasterVmId(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setMaxConections(int) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
setMaxConnections(int) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
setMaxConnections(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
setMaxLaunchRetries(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
setMode(Node.Mode) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setMode(Node.Mode) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setMonitorRecurrenceMinutes(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
setMonitorRecurrenceMinutes(int) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSlaveMonitor
 
setNameTemplate(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setNameTemplate(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setNumberOfExecutors(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setNumberOfExecutors(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setPriority(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setPriority(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setProperties(AbstractSlaveTemplate) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setPushTag(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setPushTag(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setRemoteFS(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setRemoteFS(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setRequest(String, SaveImageRequest) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequestsHolder
 
setRequestId(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageRequest
 
setRetentionStrategy(RetentionStrategy) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setRetentionStrategy(RetentionStrategy) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setSaveImage(Boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setSaveImage(Boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setSaveImage(Boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
setSaveImageParameters(SaveImageParameters) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
setSchedulingTimeout(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
setSshLaunchDelaySeconds(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
setSSHPort(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setSSHPort(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setSuspend(Boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setSuspend(boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setSuspend(Boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
setTag(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setTag(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setTag(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
setTaskExecuted(boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
setTemplateDescription(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setTemplateDescription(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setTemplateId(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setTemplateId(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setTemplateID(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
setTimeout(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
setVmPollTime(int) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
setWaitForBuildToFinish(Boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
setWaitForBuildToFinish(Boolean) - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
setWeight(int) - Method in class com.veertu.WeighedURL
 
SharedNetwork - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate
 
shouldFail() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImagePostBuildStep
 
showInstance(String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
showInstance(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
showVm(String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
skipTLSVerification - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
SSH - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.LaunchMethod
 
SSHPort - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
start(StepContext) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaSaveImageBuildStep
 
start(StepContext) - Method in class com.veertu.plugin.anka.CreateDynamicAnkaNodeStep
 
start(AnkaCloudComputer) - Method in class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy
 
startVM(String, String, String, String, String, int, String, String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
startVM(String, String, String, String, int, String, String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
startVm(String, String, String, String, String, int, String, String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
startWeight - Static variable in class com.veertu.RoundRobin
 
status - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaCloudStatus
 
status() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
strategyLambda() - Static method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.utils
 
suspend - Variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
suspendKey - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 

T

tag - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
tag - Variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
tagKey - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
taskAccepted(Executor, Queue.Task) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
taskAccepted(Executor, Queue.Task) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
taskAccepted(Executor, Queue.Task) - Method in class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy
 
taskCompleted(Executor, Queue.Task, long) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
taskCompleted(Executor, Queue.Task, long) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
taskCompleted(Executor, Queue.Task, long) - Method in class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy
 
taskCompletedWithProblems(Executor, Queue.Task, long, Throwable) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
taskCompletedWithProblems(Executor, Queue.Task, long, Throwable) - Method in class com.veertu.plugin.anka.RunOnceCloudRetentionStrategy
 
taskExecuted - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
template - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
templateDescription - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
templateID - Variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
templateIDKey - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
terminate() - Method in interface com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtVm
 
terminate() - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ConcAnkaMgmtVm
 
terminate() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractAnkaSlave
 
terminate() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudComputer
 
terminateInstance(String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
terminateVm(String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
terminateVMInstance(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
terminateVMInstance(String, AbstractAnkaSlave) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
timeout - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
toJson() - Method in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
toSlaveTemplate() - Method in class com.veertu.plugin.anka.DynamicSlaveProperties
 
toSlaveTemplate(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.DynamicSlaveProperties
 
toString() - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.EnvironmentEntry
 

U

update(String, int, boolean) - Method in class com.veertu.RoundRobin
 
updateInstance(String, String, String, String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaAPI
 
updateInstance(String, String, String, String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaMgmtCloud
 
updateVM(String, String, String, String) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator
 
utils - Class in com.veertu.ankaMgmtSdk
 
utils() - Constructor for class com.veertu.ankaMgmtSdk.utils
 

V

valOrNull(String) - Method in class com.veertu.plugin.anka.AbstractSlaveTemplate
 
value - Variable in class com.veertu.plugin.anka.AnkaCloudSlaveTemplate.EnvironmentEntry
 
valueOf(String) - Static method in enum com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator.RequestMethod
Returns the enum constant of this type with the specified name.
valueOf(String) - Static method in enum com.veertu.ankaMgmtSdk.AuthType
Returns the enum constant of this type with the specified name.
valueOf(String) - Static method in enum com.veertu.plugin.anka.SaveImageState
Returns the enum constant of this type with the specified name.
values() - Static method in enum com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtCommunicator.RequestMethod
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they are declared.
values() - Static method in enum com.veertu.ankaMgmtSdk.AuthType
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they are declared.
values() - Static method in enum com.veertu.plugin.anka.SaveImageState
Returns an array containing the constants of this enum type, in the order they are declared.
version - Variable in class com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaCloudStatus
 

W

waitAndConnect(AnkaMgmtCloud, AnkaCloudSlaveTemplate, AbstractAnkaSlave) - Static method in class com.veertu.plugin.anka.AnkaPlannedNodeCreator
 
waitForBoot(int) - Method in interface com.veertu.ankaMgmtSdk.AnkaMgmtVm
 
waitForBoot(int) - Method in class com.veertu.ankaMgmtSdk.ConcAnkaMgmtVm
 
waitForBuildToFinish - Variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
waitForBuildToFinishKey - Static variable in class com.veertu.plugin.anka.SaveImageParameters
 
WeighedURL - Class in com.veertu
 
WeighedURL(String) - Constructor for class com.veertu.WeighedURL
 
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W 
Skip navigation links

Copyright © 2016–2021. All rights reserved.