Uses of Class
io.jenkins.plugins.minio.delete.MinioDeleteBuildStep